tt. Minh Đức


lodging restaurant store cafe bars park       

tt. Minh Đức divisiones administrativas
tt. Minh Đức foto: • Vạt núi xây chùa

  Vạt núi xây chùa
 • Cây đa và giếng nước cổ

  Cây đa và giếng nước
 • Chùa Minh Đức

  Chùa Minh Đức
 • Cổng chùa Tây Trúc

  Cổng chùa Tây Trúc
 • Minh Đức

  Minh Đức
 • Trên đường vào chùa Tây Trúc

  Trên đường vào chùa